Jakość powietrza u nas
PM1
9
μg/m²
PM2,5
15
μg/m²
PM10
15
μg/m²

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem i uwrażliwienie uczestników na jego przestrzeganie.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Grupa zorganizowana na terenie Parku jest zobowiązana do przestrzegania przepisów obowiązujących w Parku Korzonek. W szczególności:
a) zapoznania się z zasadami udostępniania obszaru i obiektów Parku oraz ich przestrzegania,
b) stosowania się do znaków nakazu i zakazu umieszczonych na terenie Parku.

1. Wstęp do Parku możliwy jest tylko we wcześniej zarezerwowanych godzinach.
2. Wstęp na teren Parku Korzonek jest możliwy po uprzednim zakupie biletów wstępu. Opłaty należy uiszczać w kasie Parku Korzonek bądź przelewem na wskazany numer konta bankowego.
3. Grupa powinna poruszać się po terenie Parku Korzonek z poszanowaniem zasad ochrony przyrody oraz wyrzucać śmieci w miejscach do tego przeznaczonych.
4. W przypadku wystąpienia zdarzeń mogących zagrozić przyrodzie lub bezpieczeństwu ludzi, osoba uprawniona może ze skutkiem natychmiastowym wprowadzić zakaz przebywania grupy na terenie Parku lub jego części.
5. Za szkody powstałe w wyniku użytkowania zasobów Parku Korzonek odpowiedzialność ponosi opiekun grupy.
6. Park Korzonek nie ponosi odpowiedzialności za skutki spożycia znalezionych owoców, nasion i innych części roślin oraz wody ze zbiorników i cieków wodnych.
7. Park Korzonek nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na jego terenie.
8. Dzieci i młodzież mogą przebywać w Parku Korzonek jedynie pod opieką osoby dorosłej, zabrania się odłączania od grupy.
9. Za przestrzeganie regulaminu i zachowania grup zorganizowanych odpowiedzialność ponosi opiekun grupy. 
10. Pracownicy Parku Korzonek są uprawnieni do kontroli i egzekwowania przestrzegania przepisów obowiązujących na terenie Parku Korzonek.
11. Poruszanie się po terenie Parku Korzonek w czasie niesprzyjających warunków atmosferycznych (silny wiatr, burza itp.) grozi niebezpieczeństwem (m.in. spadające gałęzie, porażenia piorunem, wiatrołomy). W tym czasie przebywanie na terenie Parku Korzonek jest zakazane. 
12. Logotyp Parku Korzonek jest znakiem zastrzeżonym i jego użycie wymaga zgody Dyrektora Parku.

II. NA TERENIE PARKU DOPUSZCZA SIĘ

1. Działalność edukacyjną: prowadzenie zajęć edukacyjnych, szkoleń, kursów, warsztatów.
2. Działalność turystyczną, w tym krajoznawczą turystykę pieszą.
3. Wykonywanie amatorskich zdjęć fotograficznych (bez użycia lampy) i materałów filmowych przeznaczonych na własny użytek. Do komercyjnego zastosowania materiałów wymagana jest zgoda Dyrektora Parku Korzonek. 

III. NA TERENIE PARKU ZABRANIA SIĘ

1. Hałasowania.
2. Zrywania i niszczenia roślin.
3. Śmiecenia, zanieczyszczania wód, gleby, powietrza.
4. Pozyskiwania roślin (sadzonek, owoców, nasion, zarodników) bez zezwolenia.
5. Przenoszenia ławek, etykiet i innych elementów wyposażenia bez zezwolenia.
6. Niszczenia urządzeń, elementów wyposażenia, architektury ogrodowej itp.
7. Chodzenia poza wyznaczonymi trasami.
8. Wprowadzania zwierząt, z wyłączeniem psów przewodników osób niewidomych.
9. Płoszenia i chwytania zwierząt. Niszczenia nor, gniazd, legowisk i innych schronień.
10. Dokarmiania zwierząt (nie dotyczy karmy udostępnionej przez opiekuna zwierząt podczas programu wycieczki). 
11. Palenia papierosów. 
12. Wchodzenia do zbiorników wodnych, wspinania się na strome wzniesienia i głazy.
13. Spożywania napojów alkoholowych oraz zażywania środków odurzających.
14. Jazdy na rowerach, łyżworolkach, wrotkach, deskorolkach i hulajnogach.

Osoby naruszające przepisy niniejszego regulaminu podlegają karze zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz ponoszą odpowiedzialność odszkodowawczą za szkody na osobach i mieniu.