Jakość powietrza u nas
PM1
15
μg/m²
PM2,5
31
μg/m²
PM10
35
μg/m²

Wydarzenia

Konkurs plastyczny "Jesień w Parku Korzonek

14.12.2020

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie plastycznym "Jesień w Parku Korzonek"

Termin nadsyłania prac: 14.12.2020. (decyduje data stempla pocztowego)

/static/upload/store/konkurs_jesien_w_ParKu_Korzonek_Zalacznik_nr_1.pdf

/static/upload/store/konkurs_jesien_w_ParKu_Korzonek_Zalacznik_nr_2.pdf

Regulamin konkursu plastycznego
„Jesień w Parku Korzonek”

§1 Cele konkursu
Celami konkursu są:
- zwrócenie uwagi dzieci na różnorodność otaczającej przyrody oraz zaobserwowanie zmian, które zachodzą w niej w związku z cyklem pór roku,
- użycie klasycznych technik plastycznych.

§2 Organizator konkursu
1. Organizatorem konkursu o nazwie „Jesień w Parku Korzonek” jest Park Korzonek.
2. Adres organizatora: Park Korzonek, Korzonek 42, 42-274 Korzonek.
3. Dane kontaktowe:
kontakt@parkkorzonek.pl
tel. 533 304 223

§3 Założenia organizacyjne
1. W konkursie mogą wziąć udział dzieci w wieku 3-12 lat.
2. Nagrody zostaną wręczone w następujących kategoriach:
- 3-6 lat
- 7-12 lat
3. Udział w konkursie jest bezpłatny.
4. Prace nadesłane na konkurs muszą być pracami własnymi, niepublikowanymi wcześniej oraz nie przedstawianymi na innych konkursach. Nadesłanie pracy na konkurs jest jednoznaczne ze złożeniem oświadczenia o tych faktach.
5. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu trzy prace.
6. Prace zgłoszone do konkursu nie będą zwracane autorom.
7. Prace mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną (ołówek, kredki, farby plakatowe/akwarelowe/tempery, pastele suche/olejne, collage itp.).
8. Maksymalnym rozmiarem prac jest format A3 (420 mm x 297 mm).
9. Tematyka prac powinna być związana z ideą konkursu „Jesień w Parku Korzonek”. Zapraszamy do zapoznania się z galerią fotograficzną Parku Korzonek:
https://parkkorzonek.pl/o-parku
oraz materiałem filmowym:
https://www.youtube.com/watch?v=Tktdh13ERBo&feature=emb_logo
11. Prac plastycznych, należy przesyłać na adres:
Park Korzonek, Korzonek 42, 42-274 Korzonek z dopiskiem konkurs plastyczny „Jesień w Parku Korzonek”.
a. pracę na odwrocie należy opisać w następujący sposób:
imię i nazwisko, wiek, telefon kontaktowy, e-mail, tytuł i krótki opis pracy (technika wykonania, koncepcja), imię i nazwisko rodzica lub opiekuna prawnego.
b. klauzulę zawierającą zgodę na przetwarzanie danych osobowych, wzór której stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu wraz z datą i własnoręcznym podpisem przedstawiciela ustawowego (rodzic lub opiekun prawny),
c. oświadczenie dotyczące praw autorskich do dzieła, wzór którego stanowi załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu wraz z datą i własnoręcznym podpisem przedstawiciela ustawowego (rodzic lub opiekun prawny).
12. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem na organizatora prawa własności materiałów, na których prace zostały złożone.
13. Prace niespełniające zasad udziału nie wezmą udziału w konkursie.
14. Regulamin konkursu będzie dostępny na stronie internetowej Parku Korzonek:
https://parkkorzonek.pl/wydarzenia
oraz w oficialnym wydarzeniu na profilu Facebook:
https://www.facebook.com/parkkorzonek/
15. Sytuacje nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga organizator konkursu.

§4 Ocena prac konkursowych
1. Prace należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 14 grudnia 2020 r. osobiście w każdą sobotę w siedzibie organizatora w godzinach od 9:00 do 13 lub za pośrednictwem poczty/przesyłki kurierskiej na adres: Park Korzonek, Korzonek 42, 42-274 Korzonek (decyduje data stempla pocztowego) z dopiskiem: Konkurs plastyczny „Jesień w Parku Korzonek".
2. W przypadku przesłania przez uczestników konkursu większej liczby prac niż zostało to określone w regulaminie, komisja zastrzega sobie prawo do wyboru jednej pracy konkursowej podlegającej ocenie. Pozostałe prace zostaną odrzucone.
3. Prace dostarczane po wyznaczonym przez organizatora terminie lub wykonane niezgodnie z regulaminem nie będą oceniane.
4. O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje komisja konkursowa powołana przez organizatora. Kryteria oceny zostaną ustalone w następujący sposób:
- zgodność z tematyką konkursu,
- jakość wykonania,
- użyta technika,
- walory artystyczne: zasady kompozycji/koloru.
5. Decyzje komisji konkursowej są ostateczne i nieodwołalne.

§5 Ogłoszenie wyników konkursu
1. Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się w styczniu 2021 roku.
2. Lista nagrodzonych i wyróżnionych osób zostanie opublikowana na stronie internetowej organizatora konkursu oraz na fanpagu Facebook.
3. Osoby nagrodzone oraz wyróżnione zostaną powiadomione telefonicznie i mailowo o wynikach konkursu.
4. Nagrodzone i wyróżnione prace zostaną zaprezentowane podczas pokonkursowej wystawe oraz na oficjalnych stronach i profilach Parku Korzonek.

§6 Nagrody główne
1. Organizator konkursu przyzna w każdej z wymienionych w regulaminie kategorii trzy nagrody główne za trzy pierwsze miejsca.
2. Organizator zastrzega sobie możliwość wręczenie wyróżnień w przypadku wysokiego poziomu artystycznego konkursu.
3. Wszyscy laureaci wraz z opiekunami zostaną zaproszeni na uroczysty wernisaż wystawy pokonkursowej, który odbędzie się w siedzibie organizatora, jeżeli panujące w danym momencie regulacje prawne dotyczące walki z Covid-19 nie będą stanowić inaczej. W takiej sytuacji organizator zastrzega sobie zmianę sposobu wręczenia nagrody na przesyłkę pocztową/kurierską.
4. Organizator zastrzega sobie zmianę terminu ogłoszenia wyników i wręczenia nagród.
5. Nagrody w konkursie to:
Miejsca 1-3 – nagrody książkowe

§7 Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin jest jedynym i wyłącznym dokumentem określającym zasady i warunki prowadzenia konkursu.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zagubione, niekompletne, uszkodzone lub opóźnione zgłoszenia do konkursu powstałe bez winy organizatora.
3. Koszty przygotowania oraz złożenia pracy konkursowej ponosi wyłącznie uczestnik konkursu. Koszty przejazdu do miejsca odebrania nagrody również nie obciążają organizatora.
4. W uzasadnionych przypadkach organizator zastrzega sobie prawo zmian w regulaminie.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie praw autorskich osób trzecich przez autora pracy zgłoszonej do konkursu.
6. Ewentualne spory między organizatorem a uczestnikiem konkursu zostaną rozstrzygnięte polubownie.